Hieronder vindt u een overzicht van optredens als dagvoorzitter of gespreksleider in de afgelopen en komende maanden, ik heb dan ook altijd meegedacht over inhoud en opzet. 

20 april | Nieuwlichterij met Pieter Tops en Jan Tromp | Over hun boek 'De achterkant van Nederland' | Team Leiderschap van de Politieacademie

16 mei | Bijeenkomst gemeenteraad Wijchen over toegang wet maatschappelijke ondersteuning | Gemeente Wijchen

23 mei | Wijkteam onder de loep | Halfjaarlijks congres waarin de ontwikkeling van het wijkteam tegen het licht wordt gehouden | Bohn Stafleu van Loghum

14 juni | Het belang van ervaringsdeskundigheid | Congres over de kracht en positie van 'het zelf meegemaakt hebben' | Bohn Stafleu van Loghum

22 juni | Conferentie naar aanleiding van onderzoek Fontys Hogeschool naar jeugdhulpverlening | Fontys Hogeschool

23 juni | Eerste aflevering 'Wezelwoorden' | Dit keer over het begrip 'maatwerk' | Met bijdragen van Jan-Kees Helderman, Rene ten Bos en Marian Verkerk | In samenwerking met Jasper Loots

27 juni | Congres Verwarde personen | Slagen lokale partijen erin verward gedrag te voorkomen en hoe dan? | Bohn Stafleu van Loghum

30 juni | Strategiebijeenkomst | Besloten gesprek over programma van Kleef Instituut in 2018 | Van Kleef Instituut 

2 november | Jaarcongres Kwaliteit in de Zorg | Vakmedianet

22 november | Jaarcongres Procesmanagement | Vakmedianet 

30 november | Congres grootstedelijke geboortezorg | SCEM

Permanent | Voor de School voor Politie Leiderschap ontwikkel en leid ik programma's voor politieleiders | Inzet is het ondersteunen van politieleiders in hun werk | Bovendien geef ik mede vorm aan het moderniseren van de SPL | Ik ben als freelancer zo'n 8 uur in de week voor de SPL aan het werk

Permanent | Ik ben op parttime basis, gemiddeld acht uur in de week, hoofdredacteur van het maandblad Zorg+Welzijn | Zie ook www.zorgwelzijn.nl | We maken een blad dat professionals in het sociaal domein wil ondersteunen in hun zinvolle werk | Ik ben bovendien de vaste dagvoorzitter van de ZW congressen van Bohn Stafleu van Loghum

_______________________

 

In het afgelopen half jaar mocht ik de volgende bijeenkomsten leiden:

4 oktober | Congres Gezamenlijke GGZ | Hoe kan de positie van mensen met ernstige psychiatrische problemen die zelfstandig wonen verbeterd worden | Bohn Stafleu van Loghum

6 oktober | Jaarcongres gerodentologie | Wat betekent de vergrijzing voor de mondzorg? | SCEM

10 oktober | Expertbijeenkomst commissie omslagstelsel | Laatste van drie gesprekken over het advies dat de commissie uitbrengt aan de Nederlandse bibliotheken en NBD Biblion | NBD Biblion

14 oktober | Beleidsconferentie over verbetering jongerenwerk in Nijmegen | Hoe kan de aansluiting tussen jongeren en professionals verbeterd worden | Met onder meer lector Jan Dirk de Jong | Gemeente Nijmegen

19 oktober | Evaluatiegesprek ontwikkeling Vasim-terrein | De herontwikkeling van dit voormalige industrieterrein leverde veel discussie op | gemeente Nijmegen

21 oktober | Positie HovD binnen nationale politie | Aan de hand van recente casuistiek wordt het functioneren van de HovD nader besproken | Nationale Politie

2 november | Wijkteam onder de loep | Congres over de belangrijkste pijler onder de transities | Onderwerpen zijn onder meer de samenwerking met huisartsen en privacy | Bohn Stafleu van Logum

3 november | KIZ congres | Jaarlijks congres over nieuwe ontwikkelingen in het ontwikkelen en borgen van kwaliteit in de gezondheidszorg | Thema is 'Zorg op Maat' | Vakmedianet

10 november | Reprise Nieuwlichterij met hoogleraar Rene Ten Bos | Over diens laatste boek 'Bureaucratie is een Inktvis' | School voor Politie Leiderschap

17 november | Jaarcongres procesmanagement | 'Digtale transformatie' : Over de betekenis van nieuwe, zich snel ontwikkelende technologie | Vakmedianet

22 november | Besloten bespreking leerstoelhouders faculteit geesteswetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen | Onderwerp van discussie is het nieuwe beleidsplan

24 november | Debat tijdens jaarlijkse conferentie De Kentering | Onderwerp van gesprek is de ambulantisering in de ggz | De Kentering behartigt de belangen van GGZ-cliënten in en om Nijmegen

28 november | Presentatie boek 'Politiechefs' van Piet van Reenen | Gevolgd door discussie met onder meer Erik Akerboom, hoogste baas van de nationale politie | Politieacademie

30 november | Kwaliteit onder de loep | Conferentie over de lastige vragen in de praktijk van de kinderarts | SCEM

7 december | Werkconferentie over de mogelijkheden om zorg door welzijn te laten vervangen | Aan de hand van casuistiek bespreken organisaties in zorg en welzijn de mogelijkheden om samen te werken | Gemeente Wijchen

8 december | Samenwerken in het sociaal domein | Discussie over de rol die bibliotheken en cultuureducatie kunnen spelen in het sociaal domein | Cultuurconnectie en VOB

9 december | Programma in de geest van Zomergasten ter gelegenheid van het afscheid van Franz Roos | Franz Roos was directeur van Verenso | Verenso

12 december | Werkconferentie | Piet van Reenen bespreekt met het team leiderschap van de politieacademie de betekenis van zijn boek 'Politiechefs' voor het onderwijs | Politieacademie

14 december | Conferentie over de uitvoering van de participatiewet in de regio Nijmegen | Welke vragen duiken in de praktijk op nu de participatiewet twee jaar van kracht is? | LUX

19 januari | Nieuwlichterij met Frank Westerman | Over diens laatste boek 'Een woord, een woord' | Wat vermag het woord tegen de radicale mens? | School voor Politie Leiderschap

2 februari tm 16 februari | De gemeenteraad van de gemeente Wijchen gaat in deze periode in gesprek met mensen die ondersteuning krijgen vanuit de Wmo en of de jeugdwet | Ik begeleid de bijeenkomsten en afsluitend het met de gemeenteraad vaststellen van de hoofdlijnen van die bijeenkomsten | Gemeente Wijchen

9 februari | 'Gelijk oversteken: van VWO naar universiteit' | Symposium dat betere samenwerking tussen beide partijen wil mogelijk maken | Radboud Universiteit

16 februari | 'Armoede doorgrond' | congres over de psychologische fundamenten van armoede | Bohn Stafleu van Loghum

23 februari | Nieuwlichterij met Bas Heijne | Over 'Onbehagen. Nieuw licht op de beschaafde mens.' | Wat is de rol van de politie in een gespannen samenleving? | Team Leiderschap van de Politieacademie

14 maart | Debat 'Denkt de bibliotheek aan haar eigen toekomst' | Discussie is onderdeel van het Nationaal Bibliotheek Congres | Vereniging Jonge Bibliothecarissen

15 maart | Dag van de sociaal werker | Tevens de bekendmaking van de sociaal werker van het jaar 2017 | Bohn Stafleu van Logum

23 maart | Wetenschapsdag | Onder meer over de positie van medische wetenschap in de publieke opinie | Deventer Ziekenhuis

28 maart | Expertbijeenkomst over mogelijkheden Lumify in de verloskunde | Lumify verruimt de mogelijkheden om echo's te maken | Philips Healthcare

4 april | Hoe kan ICT de kwetsbare burger helpen regie te houden over zijn of haar leven? | Klantendag Adsysco 

6 april en 7 april | Voorjaarscongres Vereniging Managers in de Zorg | Programma staat in het teken van de uitslag van de verkiezingen op 15 maart | VMZ