In de komende maanden:


23
Sep

Sociale Verloskunde

Zwangerschap, geboorte en de eerste jaren van kinderen van moeders met psychische en/of sociale problematiek zijn cruciaal voor hun toekomst. Verloskunde en sociaal domein werken op steeds meer plekken samen om de ondersteuning van deze vrouwen en hun pasgeborenen zo optimaal mogelijk te laten zijn. Dit congres, voorheen Grootstedelijke perinatale geboortezorg geheten, is de tweejaarlijkse vinger aan de pols van deze ontwikkeling die met het landelijke actieprogramma 'Kansrijke start' een stevige impuls heeft gekregen. Deze dag bieden we u the-state-of-the-art op het gebied van sociale verloskunde.

@ SCEM
Meer info
5
Okt

De toekomst van de eerste lijn

Voor de eerstelijns maak ik een serie podcasts over de toekomst van de eerste lijn. In deze aflevering spreek ik met Leo Kliphuis, voormalig hoog geplaatst ambtenaar bij het ministerie van VWS en sindsdien onder meer bestuurders van enkele samenwerkingsverbanden van huisartsen. Thema: de personele krapte in die eerste lijn. 

@ De Eerste lijn
6
Okt

Politieleiderschap en georganiseerde criminaliteit

De aanpak van de georganiseerde criminalteit is een taai, veelzijdig vraagstuk. Leiding geven daaraan is dat ook. Samen met lector Jan Nap entameer en begeleid ik het gesprek hierover met strategisch leidinggevenden bij de Nederlandse politie. 

@ School voor Politieleiderschap
13
Okt

Wijkteams in het sociaal domein

Bij de start van de decentralisaties werden de wijkteams als de sleutel tot betere ondersteuning van kwetsbare mensen gezien. De praktijk blijkt, zoals zo vaak, weerbarstig. Dit congres zet met sprekers als Albert Jan Kruiter, Sjef van der Klein en Peter de Visser het licht op het verder fijn slijpen van de sleutel. 

@ BSL
14
Okt

Samen WelZo sterk

Samenwerking tussen zorg en welzijn biedt in potentie betere ondersteuning aan kwetsbare mensen en een efficiëntere inzet van zorgprofessionals en financiële middelen. Deze werkconferentie probeert in Zuid Holland Noord die samenwerking verder vorm te geven. 

@ Transmuralis
2
Nov

Zorgmijders

Mensen die zorg mijden zijn voor professionals die werken in het sociaal domein even interessant als uitdagend als ook zorgwekkend. Dit congres wil die professionals handvatten bieden in hun werk. Bijdragen komen onder meer van Andries Baart, Niels Mulder, Marian Verkerk en Toon Walravens. 

@ BSL
9
Nov

Frisse Blikken

Kees Tillema schreef het boek 'Ontgroeven', sterk geinspireerd door het werk van de vermaarde dwarsdenker Nassim Taleb. Tillema noemt zijn boek zelf:  ‘een ongemakkelijk managementboek’ omdat het ‘wanorde, onvoorspelbaarheid, gedoe en instabiliteit’ omarmt, terwijl leidinggevenden juist het tegenovergestelde willen. Leidinggevenden van thuis- en verpleegzorgorganisaties in Rotterdam en omstreken gaan met hem in gesprek. 

@ Van Kleef Instituut
25
Nov

Preventiealliantie #5

Impuls, onder leiding van hoogleraar Judith Wolf, is de trekker van de preventiealliantie. Een initiatief mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS gericht op de vroegtijdige, lokale aanpak van dakloosheid. In 2021 worden vijf kennis- en ervaringssessies georganiseerd om de inzichten van de alliantie te delen die ik begeleid. Dit is de vijfde aflevering. 

@ Impuls

In de afgelopen drie maanden:

21
Sep

Eenzaamheid

Halfjaarlijks congres van Zorg+Welzijn over een 'modern' sociaal probleem: eenzaamheid. Bijdragen van onder meer Andries Baart over 'gestalten van eenzaamheid', Anja Machielse over 'zingeving, covid en eenzaamheid' en Manu Keirse over 'eenzaamheid, rouw en verdriet' 

@ BSL
Meer info
16
Sep

Mensen met verward gedrag

Een belangrijke sleutel in het goed begeleiden van mensen met aanleg voor verward gedrag is de samenwerking tussen ggz en sociaal domein. Die is echter niet vanzelfsprekend. Dit congres belicht hoe het beter kan en toont praktijken waarin dat gebeurt. 

@ BSL
Meer info
14
Sep

Preventiealliantie #4

Impuls, onder leiding van hoogleraar Judith Wolf, is de trekker van de preventiealliantie. Een initiatief mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS gericht op de vroegtijdige, lokale aanpak van dakloosheid. In 2021 worden vijf kennis- en ervaringssessies georganiseerd om de inzichten van de alliantie te delen die ik begeleid. Dit is de vierde aflevering. 

@ Impuls
Meer info
13
Sep

Radiostilte

Radiostilte is de podcast serie van de School voor Politieleiderschap. Samen met collega Sophie van Berkesteijn interview ik relevante denkers en auteurs over één woord en de betekenis daarvan voor politie en politieleiderschap. Dit keer spreken we Ybo Buruma, lid van de Hoge Raad, over het woord 'vertrouwen'. 

@ School voor Politieleiderschap
7
Sep

Werken met de waardendriehoek

De gemeente Nijmegen wil meer integraal burgers die een beroep op haar doen van dienst zijn. De waardendriehoek van het Instituut voor Publieke Waarden kan hen daarbij helpen. Managers en uitvoerders van de dienst zorg en inkomen verdiepen zich in de methodiek. 

@ Gemeente Nijmegen
3
Sep

Nieuwlichterij met Shirine Moerkerken

Conflict is een natuurlijk onderdeel van iedere organisatie. Tegelijkertijd is het met spanning omgeven. Conflict is problematisch, wordt vermeden, bedreigt relaties en sfeer, moet beheerst worden. Volgens Shirine Moerkerken is conflict 'essentieel'.  Diversiteit, verschillende perspectieven, betekent conflict. Het gaat om het verschil tussen het 'functionele' en 'disfunctionele' conflict, denkt Moerkerken. En om de vraag hoe je van een conflict een functioneel conflict maakt zodat je het kunt benutten en zelfs inzetten waar je werkt. Ze schreef er 'Conflict eren' over. Het boek is onderwerp van gesprek met haar en tactisch en strategisch leidinggevenden bij de politie.

@ School voor Politieleiderschap
1
Sep

Governance rondom zorg en veiligheid

In de regio Gelderland-Zuid wordt intensief samengewerkt rondom thema's op het gebied van zorg en veiligheid. Dat levert niet alleen in de uitvoering, maar ook bestuurlijk de nodige vragen op. Twee daarvan zijn de kern: Waar ligt het mandaat? En commiteert iedere partij zich aan de beslissing van de gemandateerde? Burgemeesters en wethouders buigen zich over dit thema. 

@ Gemeente Nijmegen
24
Aug

Morele ruimte en politiewerk

Opname van de eerste afleveringen van serie webcasts waar lector Jan Nap en ik de positie van de politie in de morele ruimte van Nederland verkennen. Vertrekpunt is het essay Politie! van Hans Boutellier waarin hij de kernfunctie van de politie anno 2021 definiteert. We spreken met Jan Dirk de Jong, lector aanpak jeugdcriminaliteit, en met Jeroen van der Waal, hoogleraar stratificatiesociologie. 

@ School voor Politieleiderschap
9
Jul

Rechtsstaat versus georganiseerde criminaliteit

De hoofden operatiën van de Nederlandse politie worden vanuit de School voor Politieleiderschap gevoed in hun denken en doen. 9 april begeleid ik een gesprek over de vraag of de rechtsstaat niet ten te veel ten dienste staat van de georganiseerde criminaliteit. Filosoof en NRC columnist Maxim Februari discussieert mee. 

@ School voor Politieleiderschap
7
Jul

Armoede en Schulden

Financiële problemen zijn vaak het startpunt van andere sociale of psychische zorgen. Tijdige hulp is dringend gewenst. Het halfjaarlijkse congres 'Armoede en schulden' biedt zicht op de laatste ontwikkelingen op dit terrein. Dit keer gaat het onder meer over datamining en het doorbreken van intergenerationele armoede. 

@ BSL
Meer info
29
Jun

De positie van de behandelaar

Belangenorganisatie Actiz bespreekt met een vertegenwoordiging van haar bestuurlijke achterban de actuele positie van de behandelaar in de ouderenzorg. Van wijkverpleegkundige tot specialist ouderengeneeskunde, van huisarts van revalidatiearts, ieder heeft haar en zijn rol. Wat is te verbeteren aan die posities, hoe verloopt de onderlinge afstemming, hoe om te gaan met het dreigende capaciteitstekort? Dit gesprek is het vervolg van een eerdere bijeenkomst februari jongstleden

@ Actiz
25
Jun

Strategiesessie

Het Van Kleef Insituut werkt aan de hoofdlijnen van haar jaarprogramma in 2022. Ik begeleid 17 en 25 juni gesprekken met respectievelijk programmaraad en bestuur. 

@ Van Kleef Instituut

Agenda

Hiernaast vindt u een overzicht van optredens als dagvoorzitter of gespreksleider in de komende en afgelopen maanden, ik denk bij bijeenkomsten altijd mee over inhoud en opzet. 

Vaste opdrachtgevers:

 

Politieacademie

Voor het team politieleiderschap van de politieacademie ontwikkel en leid ik programma's voor politieleiders | Inzet is het ondersteunen van politieleiders in hun werk | Ik begeleid onder meer de series 'Nieuwlichterij' en 'Politieleiderschap actueel' | Ik ben als freelancer zo'n 12 uur in de week voor de politieacademie aan het werk

Zorg+Welzijn

Ik ben momenteel de vaste dagvoorzitter van de Zorg+Welzijn congressen van Bohn Stafleu van Loghum | Ik denk mee over onderwerpen en opzet en begeleid vervolgens de dag zelf | Zie ook www.zorgwelzijn.nl 

SCEM

Organiseert congressen en expertbijeenkomsten over actuele thema's en ontwikkelingen in de gezondheidszorg | Ik mag met vaste regelmaat dagen en dagdelen ondersteunen | Ik ontwikkel ook nieuwe onderwerpen voor hen tot zinvolle en rendabele programma's | Zie ook www.scem.nl