In de komende maanden:


1
Dec

Samenwerkende wijkteams

Samenwerken is de toverbal van het sociaal domein. Zoveel smaken, zoveel kleuren. Voor het sociaal wijkteam is samenwerken een essentiële competentie. Dit congres wil bijdragen aan de verdieping van die kwaliteit. 

@ BSL
Meer info
7
Dec

Sociaal Domein

De gemeentes Ermelo, Harderwijk en Zeewolde trekken samen op in het sociaal domein. 7 december wordt met lokale organisaties in zorg en welzijn de nieuwe nota sociaal domein ontwikkeld. 

@ Zeewolde
8
Dec

Beter toetsen

Het klassieke toetsen van kennis zoals dat op universiteiten gebeurt, verdient een kritische blik. Waarom is deze wijze van beoordeling onvoldoende, hoe kan het beter, welke alternatieven zijn er?

@ Radboud Universiteit
14
Dec

Jos de Blok

Voor De Eerstelijns en Sociaal Domein maak ik een serie podcasts over de toekomst van de eerste lijn. Met Jos de Blok bespreek ik zijn ideeën over een betere werkverdeling tussen wijkverpleegkundigen en huisartsen.

@ De Eerstelijns
11
Jan

Werken aan Interactie

Vijfde en laatste van serie tweedaagsen waarin deelnemende leidinggevenden van de Nederlandse politie hun interactie met collega's beter leren begrijpen en hanteren. Er wordt gewerkt aan bewustwording en de (verdere) ontwikkeling van de wijze waarop zij met collega's communiceren. 

@ School voor Politieleiderschap
19
Jan

Ga niet weg, blijft bij ons!

Personeelsgebrek is een gegeven in de VVT sector. Des te frusterender wanneer nieuwe mensen de organisatie weer snel verlaten. Wat kun je als werkgever doen om de generatie Z voor je te behouden?

@ Van Kleef Instituut
9
Feb

Armoede en Schulden

Bestaanszekerheid is een essentiele factor voor kwaliteit van leven. Steeds duidelijker is dat financiële zorgen meestal niet zijn toe te schrijven aan individuele beslissingen. Hoe help je mensen met financiele problemen dan wel?

@ BSL
Meer info
14
Feb

Preventiealliantie

Impuls, onder leiding van hoogleraar Judith Wolf, is de trekker van de preventiealliantie. Een initiatief mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS gericht op de vroegtijdige, lokale aanpak van dakloosheid. In het najaar van 2022 en het voorjaar van 2023 worden vier kennissessies voor gemeenten georganiseerd om de inzichten van de alliantie te delen. 

@ Impuls
Meer info
15
Feb

Nieuwlichterij

Nieuwlichterij is de boekenclub van de School voor Politieleiderschap. Dit keer bespreken de deelnemers met hoogleraar Beatrice de Graaf haar essay 'Crisis!' 

@ School voor Politieleiderschap

In de afgelopen drie maanden:

23
Nov

Aanpak georganiseerde criminaliteit

De politie zet stevige stappen in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Leiderschap is een essentiële factor, samenwerking en afstemming tussen leidinggevenden dus ook. In dit evaluerend gesprek wordt die samenwerking nader belicht en bediscussieerd. 

@ School voor Politieleiderschap
17
Nov

Het versterken van mensen

De werkplaats sociaal domein van hogeschool Inholland deed drie jaar onderzoek naar empowerment. Op dit symposium worden bevindingen gedeeld en besproken. Wat vraagt het ontwikkelingen van empowerment van wie?

@ Inholland
11
Nov

Podcast Ester Bertholet

Voor De Eerstelijns en Sociaal Domein maak ik een serie podcasts over de toekomst van de eerste lijn. Met Ester Bertholet bespreek ik de toegevoegde waarde van medisch specialisten in de eerste lijn. 

@ De Eerstelijns
10
Nov

Preventiealliantie

Impuls, onder leiding van hoogleraar Judith Wolf, is de trekker van de preventiealliantie. Een initiatief mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS gericht op de vroegtijdige, lokale aanpak van dakloosheid. In het najaar van 2022 en het voorjaar van 2023 worden vier kennissessies voor gemeenten georganiseerd om de inzichten van de alliantie te delen. 

@ Impuls
8
Nov

Managementberaad

VVT organisatie Activite werkt sinds het aantreden van een nieuwe Raad van Bestuur voorjaar 2022 met een managementberaad, tegen de vijftig leidinggevenden, om zo het inhoudelijk draagvlak in de organisatie te verbreden. Ik begeleid het gesprek daarin. 

@ Activite
3
Nov

Werken aan interactie

Vierde van serie tweedaagsen waarin deelnemende leidinggevenden van de Nederlandse politie hun interactie met collega's beter leren begrijpen en hanteren. Er wordt gewerkt aan bewustwording en de (verdere) ontwikkeling van de wijze waarop zij met collega's communiceren. 

@ School voor Politieleiderschap
18
Okt

Frisse Blikken

Hoe meer beleid, hoe meer risico op een 'mensonwaardig bestaan'? Organisatiebeleid en zorgpraktijk botsen nogal eens, maar kunnen ook niet zonder elkaar. Willemijn van der Zwaard en Sophie Albers onderzochten ieder op eigen wijzse deze relatie. Wat is beleid dat past bij goed professioneel werk? Wat kenmerkt 'passende professionele ruimte'?

@ Van Kleef Instituut
Meer info
12
Okt

Kansrijke Start

In de eerste duizend dagen, van zwangerschap tot en met tweede levensjaar, is samenwerking tussen professionals uit verschillende werkvelden essentieel wanneer ouder(s) en kind om wat voor reden extra kwetsbaar zijn. Dit congres reikt ideeën en inzichten over die samenwerking aan. 

@ CPZ
Meer info
11
Okt

Ondermijning

Ondermijning door georganiseerde criminaliteit is ook een sociaal probleem. Juist psychosociaal kwetsbare mensen zijn gevoelig voor de roep van criminaliteit. Bestaansonzekerheid is ook een risicofactor. Sprekers als Pieter Tops, Jan Dirk de Jong en Marco Pastors gaan in op de rol die het sociaal domein in de aanpak van ondermijning kan spelen. 

@ BSL
Meer info
30
Sep

Hoofden Operatiƫn Politie

De School voor Politieleiderschap 'rekt en strekt' twee keer per jaar de hoofden operatiën van de Nederlandse politie. In een bijdrage bespreken we een maatschappelijk fenomeen dat het politiewerk raakt en de leiderschapsvragen die het oproept. 

@ School voor Politieleiderschap
26
Sep

Podcast met Karen van Oudenhoven

Samen met collega Sophie van Berkesteijn maak ik voor tactisch en strategisch leidinggevenden bij de politie de podcast 'Radiostilte'. In iedere aflevering wordt een woord uitgebeend dat relevant is voor politiewerk en leiding geven aan politiewerk. Dit keer bespreken we met Karen van Oudenhoven, hoogleraar 'interculturele competentie' en binnenkort directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, het woord 'inclusie'. 

@ School voor Politieleiderschap
23
Sep

Toekomstbestendig opleiden

De opleiding van de toekomstig artsen moet tegen het licht worden gehouden. Het klassieke 'meester-gezel' concept, ten uitvoer gebracht binnen de muren van het ziekenhuis, voldoet niet meer. Maar hoe dan wel? Ochtend met de opleidingsdirecteuren van de Nederlandse academische centra met inspiratie 'van buiten'

@ NFU
20
Sep

Ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein

De opkomst van ervaringswerkers en ervaringsdeskundigen is een belangrijke vernieuwing in het sociaal domein afgelopen decennium. Over de waarde ervan is iedereen het eens, verdere ontwikkeling van dit vak wordt nu ter hand genomen. Onder meer op dit congres. 

@ BSL
Meer info
14
Sep

Mensen met onbegrepen gedrag

Rond wat in het begin 'verwarde personen' heette en inmiddels 'mensen met onbegrepen gedrag' is sinds 2014 een hoop beleidsdrukte. Tegelijkertijd is het aantal meldingen van mensen met onbegrepen gedrag blijven stijgen. 'Onbegrepen gedrag' wordt vaak gekoppeld aan 'GGZ', maar dit congres laat zien dat er ook andere 'bronnen' zijn en bespreekt wat daar te doen is. 

@ BSL
Meer info
8
Sep

Werken aan interactie

Derde van serie tweedaagsen waarin deelnemende leidinggevenden van de Nederlandse politie hun interactie met collega's beter leren begrijpen en hanteren. Er wordt gewerkt aan bewustwording en de (verdere) ontwikkeling van de wijze waarop zij met collega's communiceren. 

@ School voor Politieleiderschap
1
Sep

Podcast met Lex Staal

Voor De Eerstelijns maak ik een serie podcasts over de toekomst van de eerste lijn. 1 september spreek ik met Lex Staal, voorzitter van Sociaal Werk Nederland, over de ontluikende liefde tussen sociaal domein en eerste lijn. 

@ De Eerstelijns
31
Aug

Podcast Marnix Eysink Smeets

Samen met collega Sophie van Berkesteijn maak ik voor tactisch en strategisch leidinggevenden bij de politie de podcast 'Radiostilte'. In iedere aflevering wordt een woord uitgebeend dat relevant is voor politiewerk en leiding geven aan politiewerk. Dit keer bespreken we met Marnix Eysink Smeet, lector 'publiek vertrouwen in veiligheid', het woord 'onrust'. 

@ School voor Politieleiderschap

Agenda

Hiernaast vindt u een overzicht van optredens als dagvoorzitter of gespreksleider in de komende en afgelopen maanden, ik denk bij bijeenkomsten altijd mee over inhoud en opzet. 

Vaste opdrachtgevers:

 

Politieacademie

Voor het team politieleiderschap van de politieacademie ontwikkel en leid ik programma's voor politieleiders | Inzet is het ondersteunen van politieleiders in hun werk | Ik begeleid onder meer de series 'Nieuwlichterij' en 'Politieleiderschap actueel' | Ik ben als freelancer zo'n 12 uur in de week voor de politieacademie aan het werk

Zorg+Welzijn

Ik ben momenteel de vaste dagvoorzitter van de Zorg+Welzijn congressen van Bohn Stafleu van Loghum | Ik denk mee over onderwerpen en opzet en begeleid vervolgens de dag zelf | Zie ook www.zorgwelzijn.nl 

SCEM

Organiseert congressen en expertbijeenkomsten over actuele thema's en ontwikkelingen in de gezondheidszorg | Ik mag met vaste regelmaat dagen en dagdelen ondersteunen | Ik ontwikkel ook nieuwe onderwerpen voor hen tot zinvolle en rendabele programma's | Zie ook www.scem.nl