In de komende maanden:


21
Jan

Eenzaamheid

Halfjaarlijks congres over een modern maatschapelijk probleem: eenzaamheid. Je kunt het een schaduwkant van individualisering noemen. De bijeenkomst reikt methodieken aan en toont de diversiteit achter het containerbegrip. 

@ BSL
Meer info
28
Jan

De positie van de behandelaar

Belangenorganisatie Actiz bespreekt met een vertegenwoordiging van haar achterban de actuele positie van de behandelaar in de ouderenzorg. Van wijkverpleegkundige tot specialist ouderengeneeskunde, van huisarts van revalidatiearts, ieder heeft haar en zijn rol. Wat is te verbeteren aan die posities, hoe verloopt de onderlinge afstemming, hoe om te gaan met het dreigende capaciteitstekort? 

@ Actiz
4
Feb

Preventiealliantie #1

Impuls, onder leiding van hoogleraar Judith Wolf, is de trekker van de preventiealliantie. Een initiatief mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS gericht op de vroegtijdige, lokale aanpak van dakloosheid. In 2021 worden vijf kennis- en ervaringssessies georganiseerd om de inzichten van de alliantie te delen. Dit is de eerste. 

@ Impuls
5
Feb

podcast met Anneke Kramer

Voor de De Eerstelijns maak ik een serie podcasts over de toekomst van die eerste lijn. In deze aflevering spreek ik Anneke Kramer, huisarts en hoogleraar huisartsengeneeskunde. Ik spreek met haar over haar opvatting dat met de huidige maatschappelijke en beleidsontwikkelingen de huisarts terugkeert naar de basis van het vak. 

@ De Eerstelijns
16
Feb

Georganiseerde criminaliteit

Georganiseerde criminaliteit is een veelkoppig monster. De aanpak daarvan ook. Gedeeld strategisch leiderschap is dus een essentiële factor, maar niet van zelfsprekend. Jan Nap en ik schreven een discussiestuk hierover dat 16 februari met relevante leidinggevenden van de politie besproken wordt. 

@ School voor Politieleiderschap
2
Maa

Frisse Blikken

In samenspraak met het Van Kleef Instituut ontwikkelde ik 'Frisse Blikken', een serie waarin nieuwe ontwikkelingen buiten de VVT-sector met leidinggevenden binnen die sector besproken wordt. In deze aflevering is Marco Derksen te gast, het onderwerp is 'digitale transformatie'

@ Van Kleef Instituut
4
Maa

Nieuwlichterij

Marjolein Quené schreef 'Voorbij de management-maatschappij'. Het boek is een uitdagende, maar goed geschreven poging om beter begrijpen hoe de fundamenten van 'management' doorwerken in werk en maatschappij en hoe de mindere kanten ervan gecorrigeerd kunnen worden. Tactisch en strategisch leidinggevenden van de politie lezen het boek en gaan erover in gesprek.

@ School voor Politieleiderschap
10
Maa

Topsprekers in het sociaal domein

Zorg+Welzijn initieert een nieuw congres waarop deelnemers zich kunnen laten voeden door deskundigen uit de volle breedte van het sociaal domein die scherp en welsprekend kijken naar een specifiek maatschappelijk probleem. Met Andries, Marian Verkerk, Manu Keirse en Iene Noorlander

@ BSL
Meer info
24
Maa

National Health Tender day

Inkoop, bekostiging, tarieven. Het zijn de woorden die passen bij de harde werkelijkheid van het sociaal domein. Mooie woorden als integraal en maatwerk zijn een, het daadwerkelijk financieel en juridisch organiseren is twee. Op dit congres de stand van zaken en goede praktijken. 

@ BSL
Meer info
6
Apr

Omgaan met verslaving

Het begeleiden van mensen met een verslaving naar een voor hen betere situatie vraagt goed kijken, aandachtig luisteren en op de belangrijke momenten samenwerken met collega's uit andere velden. Dit congres biedt inzicht daarin. Met Toon Walraven, Igor van Laere en Niels Mulder. 

@ BSL
Meer info
8
Apr

Sociaal domein en eerste lijn

Het bewustzijn dat sociaal domein en eerste lijn er goed aan doen hechter samen te werken, groeit.  Onder meer in Velp. Professionals uit beide werelden en gemeente-ambtenaren steken de hoofden bij elkaar om de onderlinge afstemming te verbeteren. 

@ Gemeente Rheden
21
Apr

Dilemma's in de wet Zorg en Dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening. De Wzd vervangt sinds 1 januari jl. de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Het uitgangspunt van de nieuwe wet is 'Nee, tenzij'. Op het congres Dilemma's in de Wet zorg en dwang (Wzd) delen experts en bestuurders hun ervaringen nu de Wzd een half jaar van kracht is.

@ BSL
Meer info
18
Mei

Zorgmijders

Vierde editie van het congres over de meest uitdagende doelgroep voor professionals werkzaam in zorg en welzijn.  Met bijdragen van onder meer de hoogleraren Niels Mulder, Philippe Delespaul en Marian Verkerk

@ BSL
Meer info
20
Mei

Wijkteams

Integraal werken is het toverwoord. Maar tussen droom en daad liggen wetten in de weg. En praktische bezwaren. En hardnekkige, oude patronen. Ze liggen allemaal op tafel op dit congres 

@ BSL
Meer info
16
Sep

Mensen met verward gedrag

Een belangrijke sleutel in het goed begeleiden van mensen met aanleg voor verward gedrag is de samenwerking tussen ggz en sociaal domein. Die is echter niet vanzelfsprekend. Dit congres belicht hoe het beter kan en toont praktijken waarin dat gebeurt. 

@ BSL
Meer info

In de afgelopen drie maanden:

14
Dec

Gebiedsontwikkeling Nijmegen Noord

Vossenpels Noord, een deel van het 'nieuwe' Nijmegen aan de andere kant van de Waal, wordt doorontwikkeld. Bewoners, ambtenaren en wethouder bespreken online samen de goede en minder goede kanten van de plannen. 

@ Gemeente Nijmegen
10
Dec

Vijf jaar lokaal sociaal domein

De brede raad 010 is de stem van Rotterdammers in het sociaal domein aldaar. Ik deel op een online bijeenkomst een aantal inzichten uit 'Vijf jaar lokaal sociaal domei' dat Jasper Loots en ik schreven en verken de impact van de corona maatregelen op dat sociaal domein

@ Brede raad 010
9
Dec

Podcast Sinan Cankaya

Met collega Sophie van Berkesteijn maak ik voor de School voor Politieleiderschap de podcast-serie 'Radiostilte' (onder meer te beluisteren via Spotify). In deze aflevering spreken we Sinan Cankaya, auteur van 'Mijn ontelbare identiteiten', over identiteit, politie en identiteit en de rol van leiderschap. 

@ politieacademie
4
Dec

Vaccineren bij kinderen en zwangeren: zin en onzin

Vaccineren is een heet onderwerp. Zin en onzin ervan leiden tot politieke, maatschappelijke en medisch-inhoudelijke discussies. Wetenschappelijke overtuiging botste met publiek wantrouwen. Op dit hybride congres zoeken professionals onderling afstemming en consensus en delen wetenschappers hun inzichten. 

@ Scem
Meer info
30
Nov

Veiliger Wijkteams

In Nijmegen wordt gewerkt met Veiliger Wijkteams. BOA's en politieagenten werken samen aan preventie en veiligheidskwesties in de verschillende delen van de stad. De teams zijn nu drie jaar praktijk. 30 november worden de uitgangspunten en de actuele ervaringen met direct betrokkenen tegen het licht gehouden. 

@ Gemeente Nijmegen
24
Nov

Transitie thuiszorg

Thuis- en verpleegzorgorganisatie Laurens wil de kwaliteit van haar thuiszorg verbeteren. Wijkverpleegkundigen zijn daar essentieel in. In een dag lang goed (online) gesprek worden rol, positie en mogelijkheden van de wijkverpleegkundige verkend. Tweede deel van een tweeluik.

@ Van Kleef Instituut
20
Nov

Podcast Nienke Nieuwenhuizen

Nienke Nieuwenhuis nam onlangs afscheid als voorzitter van Verenso, belangenorganisatie van de specialisten ouderengeneeskunde. In deze podcast gaat ze onder meer in op de ontwikkeling van het vak en betekenis van de corona-crisis voor het werk. 

@ Verenso
18
Nov

Nieuwlichterij met Sinan Cankaya #2

Antropoloog Sinan Cankaya schreef 'Mijn ontelbare identiteiten'. Hij leverde daarmee een waardevolle, want genuanceerde bijdrage aan het soms zo verhitte debat over identiteit, racisme en diversiteit. 17 november en 18 november gaan politieleiders online met hem over zijn boek en deze thema's in gesprek. 

@ Politieacademie
17
Nov

Nieuwlichterij met Sinan Cankaya #1

Antropoloog Sinan Cankaya schreef 'Mijn ontelbare identiteiten'. Hij leverde daarmee een waardevolle, want genuanceerde bijdrage aan het soms zo verhitte debat over identiteit, racisme en diversiteit. 17 november en 18 november gaan politieleiders online met hem over zijn boek en deze thema's in gesprek. 

@ Politieacademie
16
Nov

De factor stress

Ter gelegenheid van het jubileum van Registerplein biedt de beroepsorganisatie drie perspectieven op stress aan haar leden aan. Ik voer gesprekken met Nadja Jungmann, Alie Weerman en Niels van Santen die vervolgens als webcasts online worden gezet.

@ Registerplein
13
Nov

Strategisch Netwerk

De top van Nederlandse politie steekt met regelmaat de hoofden bij elkaar om de ontwikkeling van het politiewerk te bespreken. In deze sessie staat de beleidsvisie 'politie in beweging' centraal. Ik begeleid in deze hybride bijeenkomst de plenaire gesprekken op lokatie. Online wordt meegekeken en worden consequenties van de visie in kleinere groepen besproken. 

@ Politie
10
Nov

Transitie thuiszorg

Thuis- en verpleegzorgorganisatie Laurens wil de kwaliteit van haar thuiszorg verbeteren. Wijkverpleegkundigen zijn daar essentieel in. In een dag lang goed (online) gesprek worden rol, positie en mogelijkheden van de wijkverpleegkundige verkend. Eerste deel van een tweeluik.

@ Van Kleef Instituut
5
Nov

Praktijkdag

Gevarieerd online congres over onder meer dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers in tijden van Covid-19, praktijkleren , publiek-private samenwerking , toeleiding naar werk van mensen psychische kwetsbaarheid en gegevensuitwisseling.

@ Programmaraad regionale arbeidsmarkt
Meer info
30
Okt

Het grote kwaliteitscongres

Kwaliteit is het permanente thema van iedere organisatie. Wat is het en hoe ontwikkelen en borgen we het, zijn de vaste vragen. Dit jaarcongres geeft inzicht in de actuele stand van zaken van denken en doen. Met bijdragen van onder meer René ten Bos en Katja Staartjes. (Update: vanwege de corona maatregelen afgelast)

@ managementimpact
Meer info
27
Okt

Nieuwlichterij

Bottom-up’ politiewerk ontwikkelen en vernieuwen wordt volop beleden, maar is verre van vanzelfsprekend. Hoe kan dat beter? Sophie Albers en Albert-Jan Kruiter schreven een essay, 'Doen wat goed is', waarin zij de positie van praktische wijsheid in publieke organisaties onderzoeken en uitleggen hoe die positie versterkt kan worden. Ik begeleid het (online) gesprek, mogelijk online, over de betekenis van het essay voor de politieorganisatie. 

@ Politieacademie
Meer info
23
Okt

Politiewerk en Rechtsstaat

De hoofden operatiën van de Nederlandse politie komen met regelmaat bijeen om van gedachten te wisselen over fundamentele thema's in hun werk (dit keer online). De vraag naar de verhouding tussen politiewerk en rechtsstaat is er daar zeker één van. Filosoof Maxim Februari denkt mee. 

@ politieacademie

Agenda

Hiernaast vindt u een overzicht van optredens als dagvoorzitter of gespreksleider in de komende en afgelopen maanden, ik denk bij bijeenkomsten altijd mee over inhoud en opzet. 

Vaste opdrachtgevers:

 

Politieacademie

Voor het team politieleiderschap van de politieacademie ontwikkel en leid ik programma's voor politieleiders | Inzet is het ondersteunen van politieleiders in hun werk | Ik begeleid onder meer de series 'Nieuwlichterij' en 'Politieleiderschap actueel' | Ik ben als freelancer zo'n 12 uur in de week voor de politieacademie aan het werk

Zorg+Welzijn

Ik ben momenteel de vaste dagvoorzitter van de Zorg+Welzijn congressen van Bohn Stafleu van Loghum | Ik denk mee over onderwerpen en opzet en begeleid vervolgens de dag zelf | Zie ook www.zorgwelzijn.nl 

SCEM

Organiseert congressen en expertbijeenkomsten over actuele thema's en ontwikkelingen in de gezondheidszorg | Ik mag met vaste regelmaat dagen en dagdelen ondersteunen | Ik ontwikkel ook nieuwe onderwerpen voor hen tot zinvolle en rendabele programma's | Zie ook www.scem.nl