In de komende maanden:


7
Apr

Klimaatcrisis en politiewerk

De School voor Politieleiderschap levert een terugkerende bijdrage aan de strategische oriëntatie van het overleg van de hoofden operatiën van de Nederlandse politie. Dit keer bespreken we de betekenis van de klimaatcrisis met de hulp van filosoof en schrijver Wouter Kusters. 

@ School voor Politieleiderschap
12
Apr

Verslaving

Mensen met een verslaving kampen vaak met meerdere problemen. Het is niet alleen de verslaving, het is bijvoorbeeld ook de verstandelijke beperking of de depressie. Inzicht in dat samenspel van factoren en in het belang van samenwerking tussen verschillende specialisten zijn onderwerpen van gesprek op dit congres 

@ BSL
Meer info
17
Apr

Handhaving 3.0

De sociale recherche doet uitdagend werk. Mensen in kwetsbare posities zijn gevoelig voor fraude en tegelijkertijd liggen vooroordelen op de loer en is het maatschappelijk tij rondom handhaving bij mensen die het moeilijk hebben in beweging. Nieuwe ontwikkelingen en ethische vraagstukken worden deze dag besproken.

@ LCSR
26
Apr

Toekomst sociale verloskunde

Hanneke de Graaf is in Nederland een van de aanjagers van de sociale verloskunde. Ze treedt dit voorjaar uit dienst bij het Eramus MC. Deze middag een gesprek met haar en anderen over de toekomst van de sociale verloskunde. 

@ Erasmus MC
23
Mei

Preventiealliantie

Impuls, onder leiding van hoogleraar Judith Wolf, is de trekker van de preventiealliantie. Een initiatief mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS gericht op de vroegtijdige, lokale aanpak van dakloosheid. In het najaar van 2022 en het voorjaar van 2023 worden vier kennissessies voor gemeenten georganiseerd om de inzichten van de alliantie te delen. 

@ Impuls
Meer info
24
Mei

Onbegrepen gedrag

Termen als 'verward gedrag' en 'zorgmijdend' leggen onbedoeld de oorzaak bij diegenen die zich zo gedragen. Sinds enige tijd lijkt 'onbegrepen gedrag' een beter vertrekpunt voor een goed gesprek over die mensen die het moeilijk lijken te hebben en maar lastig bereikbaar zijn voor zorg en ondersteuning. Dit congres gaat over deze thematiek.

@ BSL
Meer info
25
Mei

Regels en Ruimte

Het is wellicht de moeder aller vraagstukken in het publieke domein: het spanningveld tussen regels en ruimte, tussen systeem en maatwerk. Regels en systeem worden veel bekritiseerd en tegelijkertijd is een wereld zonder beiden niet reëel. Dit congres zoekt naar een betere balans. 

@ Verhaal met Impact
Meer info
8
Jun

Strategiesessie

Het Van Kleef Insituut werkt aan de hoofdlijnen van haar jaarprogramma in 2023. Ik begeleid 8 en 23 juni gesprekken met respectievelijk programmaraad en bestuur. 

@ Van Kleef Instituut
13
Jun

Managementberaad

VVT organisatie Activite werkt sinds het aantreden van een nieuwe Raad van Bestuur voorjaar 2022 met een managementberaad; tegen de vijftig leidinggevenden, om zo het inhoudelijk draagvlak in de organisatie te verbreden. Ik begeleid de bijeenkomsten van dit gremium.

@ Activite
16
Jun

Rumoer rond de forensische psychiatrie

Het congres zet enerzijds het licht op nieuwe, vakinhoudelijke inzichten en beidt anderzijds voor discussie en reflectie op wetgeving en maatschappelijke positie van de forensische psychiatrie 

@ SCEM
Meer info
23
Jun

Strategiesessie

Het Van Kleef Insituut werkt aan de hoofdlijnen van haar jaarprogramma in 2023. Ik begeleid 8 en 23 juni gesprekken met respectievelijk programmaraad en bestuur. 

@ Van Kleef Instituut

In de afgelopen drie maanden:

29
Maa

Jaarcongres Eenzaamheid

De manier waarop in Nederland mensen samen leven veroorzaakt eenzaamheid. Dit jaarcongres geeft inzicht in de impact van eenzaamheid, toont interessante initiatieven en zet het licht op dilemma's. 

@ BSL
Meer info
17
Maa

Technologie en zorg

Op het eerste oog is technologische innovatie een uitkomst voor de gezondheidszorg. Kwaliteit en efficiëntie nemen er door toe. Maar er spelen ook lastige vragen. Wat artificiële intelligente het beter 'weet' dan de professional? En dreigt technologie groepen patiënten en cliënten juist ook niet uit te sluiten? Discussie naar aanleiding van de korte film 'CC' op het InScience filmfestival. 

@ Hogeschool Arnhem Nijmegen
16
Maa

Sociale verloskunde

Sociale verloskunde heeft in het afgelopen decennium vaste grond gevonden. De noodzaak om kwetsbare zwangere vrouwen en moeders vanuit geboortezorg én sociaal domein te ondersteunen wordt inmiddels breed gedeeld. Met het programma ‘Kansrijke Start’ is er een landelijk vliegwiel ontstaan voor een rijkdom aan lokale initiatieven. Maar het kan beter. Dit congres gaat in op de taaie kwesties in de eerste duizend dagen. 

@ SCEM
Meer info
7
Maa

Managementberaad

VVT organisatie Activite werkt sinds het aantreden van een nieuwe Raad van Bestuur voorjaar 2022 met een managementberaad, tegen de vijftig leidinggevenden, om zo het inhoudelijk draagvlak in de organisatie te verbreden. Ik begeleid de bijeenkomsten van dit gremium.

@ Activite
23
Feb

Van voorveld naar hoofdveld

'Zorg en welzijn' zijn geen professionele taken, maar onderdeel van het normale leven. Dat besef is in de afgelopen halve eeuw uit de Nederlandse samenleving verdwenen. De laatste jaren wordt getracht dat tij te keren. Bijvoorbeeld in Oldenzaal waar professionals en burgers samen verkennen hoe de positie van burgers versterkt kan worden. 

@ Impuls
15
Feb

Nieuwlichterij

Nieuwlichterij is de boekenclub van de School voor Politieleiderschap. Dit keer bespreken de deelnemers met hoogleraar Beatrice de Graaf haar essay 'Crisis!' 

@ School voor Politieleiderschap
10
Feb

Toekomst residentiƫle jeugdzorg

Aan de ene kant willen de jeugdregio’s in Gelderland zorgen dat minder jeugdigen deze vormen van verblijf nodig hebben door veel eerder en veel adequatere oplossingen te bieden. Aan de andere kant willen we de jeugdigen die deze voorzieningen toch nodig hebben een kleinschaliger en warmer alternatief bieden, zo huiselijk mogelijk. Voorkomen en verbeteren tegelijkertijd dus, afbouw en ombouw. De wethouders van Gelderse gemeenten gaan hierover in gesprek. 

@ Gelderland academie
Meer info
9
Feb

Armoede en Schulden

Bestaanszekerheid is een essentiele factor voor kwaliteit van leven. Steeds duidelijker is dat financiële zorgen meestal niet zijn toe te schrijven aan individuele beslissingen. Hoe help je mensen met financiele problemen dan wel?

@ BSL
Meer info
27
Jan

Bijeenkomsten: de basis

Dagelijks vinden in Nederland vele bijeenkomsten plaats waarin met elkaar gesproken wordt. Ik wil er met deze drie uur durende, up tempo training aan bijdragen dat mensen die deze bijeenkomsten organiseren beter beslagen ten ijs komen. Geen fancy werkvormen of hippe lokaties, wel de basisprincipes onder ieder gesprek aan de hand van 7 W's. WAT moet er WAAROM WANNEER voor WIE en door WIE op WELKE wijze WAAR besproken worden?

@ Dagvoorzitter.nl
Meer info
26
Jan

Domeinoverstijgend indiceren

In de afgelopen jaren is een pilot ontwikkeld en uitgevoerd die het domeinoverstijgend indiceren moet vergemakkelijken. Dit ronde tafel gesprek kijkt terug op de pilot en trekt conclusies voor de toekomst. 

@ JB Lorenz
19
Jan

Ga niet weg, blijft bij ons!

Personeelsgebrek is een gegeven in de VVT sector. Des te frusterender wanneer nieuwe mensen de organisatie weer snel verlaten. Wat kun je als werkgever doen om de generatie Z voor je te behouden?

@ Van Kleef Instituut
17
Jan

Radiostilte

Opname van een nieuwe levering van podcast-serie Radiostilte. Dit keer spreken Sophie van Berkesteijn en ik met de auteurs van Blauwdruk, Wim Bentveld en Theo Postma. 

@ School voor Politieleiderschap
11
Jan

Werken aan Interactie

Vijfde en laatste van serie tweedaagsen waarin deelnemende leidinggevenden van de Nederlandse politie hun interactie met collega's beter leren begrijpen en hanteren. Er wordt gewerkt aan bewustwording en de (verdere) ontwikkeling van de wijze waarop zij met collega's communiceren. 

@ School voor Politieleiderschap

Agenda

Hiernaast vindt u een overzicht van optredens als dagvoorzitter of gespreksleider in de komende en afgelopen maanden, ik denk bij bijeenkomsten altijd mee over inhoud en opzet. 

Vaste opdrachtgevers:

 

Politieacademie

Voor het team politieleiderschap van de politieacademie ontwikkel en leid ik programma's voor politieleiders | Inzet is het ondersteunen van politieleiders in hun werk | Ik begeleid onder meer de series 'Nieuwlichterij' en 'Politieleiderschap actueel' | Ik ben als freelancer zo'n 12 uur in de week voor de politieacademie aan het werk

Zorg+Welzijn

Ik ben momenteel de vaste dagvoorzitter van de Zorg+Welzijn congressen van Bohn Stafleu van Loghum | Ik denk mee over onderwerpen en opzet en begeleid vervolgens de dag zelf | Zie ook www.zorgwelzijn.nl 

SCEM

Organiseert congressen en expertbijeenkomsten over actuele thema's en ontwikkelingen in de gezondheidszorg | Ik mag met vaste regelmaat dagen en dagdelen ondersteunen | Ik ontwikkel ook nieuwe onderwerpen voor hen tot zinvolle en rendabele programma's | Zie ook www.scem.nl